خلوتگه من tag:http://nice1lady.mihanblog.com 2020-06-29T21:07:39+01:00 mihanblog.com باران 2018-12-01T12:47:07+01:00 2018-12-01T12:47:07+01:00 tag:http://nice1lady.mihanblog.com/post/897 مرجان مقدمی هوا کہ بارانے مے شود ناخود آگاه او را میخواهے که صندلے بگذارے کنارش  فنجانے چاے برایش بیاورے و بنشینے به تماشایش .... دستانش را در دست بگیرے و از هر نگاهش،دوستت دارم هایش را بخوانے ...هوا کہ بارانی میشود دلت مےخواهد او را برداری و ببری ... به یک خیابان خلوت که گوشه های آن زینت شده با رنگ قشنگ برگ های زرد ... بازوهایش را بگیری .... و آرام کنارش قدم بزنے... باران ببارد ببارد ببارد و تو عاشق تر شوےنگاهش کنے و بگے ببین چند سال گذشت !!!دیدی پاے همه چیت موندم !!!دیدی پاے همه چیم موندے !!! هوا کہ بارانی میشود دلت مےخواهد او را برداری و ببری ... به یک خیابان خلوت که گوشه های آن زینت شده با رنگ قشنگ برگ های زرد ... بازوهایش را بگیری .... و آرام کنارش قدم بزنے... باران ببارد ببارد ببارد و تو عاشق تر شوے
نگاهش کنے و بگے ببین چند سال گذشت !!!دیدی پاے همه چیت موندم !!!دیدی پاے همه چیم موندے !!!

]]>