خلوتگه من http://nice1lady.mihanblog.com 2020-06-29T19:50:47+01:00 text/html 2018-12-01T12:47:07+01:00 nice1lady.mihanblog.com مرجان مقدمی باران http://nice1lady.mihanblog.com/post/897 هوا کہ بارانے مے شود ناخود آگاه او را میخواهے که صندلے بگذارے کنارش &nbsp;فنجانے چاے برایش بیاورے و بنشینے به تماشایش .... دستانش را در دست بگیرے و از هر نگاهش،دوستت دارم هایش را بخوانے ...<div>هوا کہ بارانی میشود دلت مےخواهد او را برداری و ببری ... به یک خیابان خلوت که گوشه های آن زینت شده با رنگ قشنگ برگ های زرد ... بازوهایش را بگیری .... و آرام کنارش قدم بزنے... باران ببارد ببارد ببارد و تو عاشق تر شوے</div><div>نگاهش کنے و بگے ببین چند سال گذشت !!!دیدی پاے همه چیت موندم !!!دیدی پاے همه چیم موندے !!!</div><div><br></div>